top of page

Regulamin Konkursu „Zmalowana x 200 000 subskrypcji”

 

§ 1.

Definicje

1.      Regulamin – niniejszy regulamin konkursu pt. „Zmalowana x 200 000 subskrypcji”.

2.      Konkurs pt. „Zmalowana x 200 000 subskrypcji”– konkurs organizowany i prowadzony na zasadach określonych w Regulaminie przez Organizatora. Organizator jest przyrzekającym i realizującym nagrodę w Konkursie. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.).

3.      Organizator – Marta Parciak, prowadząca kanał na platformie YouTube „Zmalowana” https://www.youtube.com/channel/UCnRrEjDbDG94hAHWOAkZitw

4.      Uczestnik – (i) osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiada konto osobiste w serwisie internetowym Instagram, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu.

lub (ii) osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 13 rok życia i przystąpiła do Konkursu za zgodą opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego oraz posiada swoje konto w serwisie internetowym Instagram, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu.

5.      Czas trwania Konkursu – od dnia 30.01.2022 roku od godz. 10:00 do dnia 05.02.2022 roku do godz. 24:00. 

§ 2.

Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1.      W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. 

2.      Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne. Uczestnik, który przystąpił do Konkursu jest związany postanowieniami Regulaminu i je akceptuje.

3.      Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki (dalej: „Uczestnik”):

a.      posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b.     zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,

c.      posiada konto w serwisie internetowym YouTube,

d.     jest pełnoletni,

e.      posiada dostęp do sieci Internet.

4.      Aby dokonać zgłoszenia w Konkursie należy udzielić odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, zamieszczając komentarz pod filmem Marty Parciak - Zmalowanej w serwisie YouTube, a także polubić ten film. 

5.      Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału w Konkursie lub zgłoszenie po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia.

 

§ 3.

Zasady i przebieg Konkursu

1.      Konkurs jest przeprowadzany na profilu pod nazwą „Zmalowana” prowadzonym w serwisie YouTube przez  Martę Parciak.

2.      Zadaniem Uczestnika jest:

a)      opublikowanie w czasie trwania Konkursu, posługując się swoim kontem w serwisie YouTube komentarza o dowolnej treści.

b)     komentarz musi zostać zamieszczony w miejscu wskazanym przez Martę Parciak tj. wsekcji komentarzy pod filmem z dnia 30.01.2022.

c)     Uczestnik musi być subskrybentem Profilu Zmalowana w serwisie YouTube oraz polubić ten film.

3.      Każdy Uczestnik może zamieścić tylko 1 (jeden) Komentarz. 

4.      Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko z jednego konta w serwisie YouTube, niezależnie od tego, ile kont w tym serwisie posiada. 

5.      Komentarz nie może zawierać treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich, nie może nawoływać do przemocy, lub nietolerancji, nie może zawierać wulgaryzmów lub treści reklamowych podmiotów trzecich.

6.      Organizator jest upoważniony do dokonania oceny Komentarzy oraz wyboru zwycięzców Konkursu. 

7.      W terminie 1 dnia od zakończenia konkursu Marta Parciak dokona oceny Komentarzy i wybierze trzech laureatów.

8.      Organizator wskaże zwycięzcom Konkursu adres e-mail umożliwiający kontakt w sprawie przekazania adresów do wysyłki.   

 

§ 4.

Nagrody

1.    W konkursie nagrodą są 3 zestawy kosmetyków pielęgnacyjnych o wartości około 1000 zł.  Organizator przewidział w Konkursie 3 Nagrody.

2.      Zwycięzcy zobowiązani są przesłać drogą elektroniczną na wskazany przez Organizatora adres, w terminie 5 (pięciu) dni od otrzymania informacji o zwycięstwie, informacje niezbędne w celu realizacji Nagrody przez Organizatora, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu dla kuriera.

3.      Niezachowanie terminu wskazanego w powyższym ustępie, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w ustępie poprzednim skutkują utratą prawa do Nagrody, która zostanie przekazana Uczestnikowi znajdującemu się na liście rezerwowej, o której mowa w § 3 ust. 9 Regulaminu.

4.     Nagrody zostaną doręczone laureatom Konkursu przez Organizatora za pośrednictwem przesyłki kurierskiej w terminie 7 dni roboczych od zakończenia Konkursu, nie wcześniej jednak niż przed uzyskaniem od laureatów prawidłowych danych do wysyłki nagrody na terenie Polski.

 

§ 5.

Prawa i obowiązki Organizatora

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.

 

§ 6.

Przetwarzanie danych osobowych

W wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO, Organizator dołącza do niniejszego Regulaminu, w załączniku nr 3 – klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu oraz opiekunów prawnych/przedstawicieli ustawowych Uczestników Konkursu

 

§ 7.

Postanowienia końcowe

1.      Regulamin jest dostępny przez Czas trwania Konkursu w opisie filmu na YouTube Zmalowana, pod filmem opublikowanym w dniu 30.01.2022.

2.      W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3.      Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.

4.      Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych bądź innego typu nieprawidłowości leżące po stronie Uczestników.

5.      Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu lub do jego wcześniejszego zakończenia z ważnych przyczyn, w szczególności z uwagi na wystąpienie okoliczności siły wyższej lub zmianę obowiązujących przepisów prawa. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. 

6.      Regulamin wchodzi w życie w dniu 30.01.2022.

bottom of page